top of page

BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

Je služba, respektíve zamestnanie, ktoré vykonávajú ľudia, ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť, ktorú získajú vykonaním odbornej skúšky pod kontrolou Ministerstva vnútra a vydaním preukazu odbornej spôsobilosti.

Formy strážnej služby

Strážením sa rozumie priamy výkon činnosti uvedených v paragrafe 3 písmeno a-f prítomnosť osoby na stráženom stanovisku v chránenom objekte na chránenom mieste alebo pri chránenej osobe alebo pri chránenom majetku.

SECURUM poskytujeme tieto formy strážnej služby:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste

 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste

 • ochrana osoby

 • ochrana majetku a osoby pri preprave

 • ochrana prepravy majetku a osoby

 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, pripojenie na pult centrálnej ochrany, prevádzkovanie ich časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta ďalej len prevádzkovanie

 • vypracovanie plánu ochrany, zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému

Formy odbornej prípravy a poradenstva
 

 • príprava na výkon strážnej služby

 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby

   
Fyzická ochrana je obchádzka, stráženie a prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, priame riadenie a kontrola týchto činnosti.

Vecný bezpečnostný prostriedok

 

Je vec vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to, aby sa použila ako zbraň alebo vec na zastavenie, pripadne obmedzenie pohybu osoby, zvieraťa alebo vozidla na obmedzenie funkcie iného technického zariadenia. Iný technický prostriedok je služobné vozidlo spojovací prostriedok, ktorý sa používa na plnenie úloh fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva.

Preukaz odbornej spôsobilosti

Preukaz odbornej spôsobilosti je verejná listina, doklad na preukázanie odbornej spôsobilosti. Preukazy odbornej spôsobilosti vydáva MV SR osobám, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Teda osoba úspešne vykonala skúšku odbornej spôsobilosti a spĺňa podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti.

Alebo osoba spĺňa podmienku vzdelania a bezpečnostnej praxe a po overení týchto podmienok spolu s bezúhonnosťou a spoľahlivosťou jej ministerstvo vnútra vydá preukaz bez absolvovania odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti

  Preukaz odbornej spôsobilosti

  S – pre osoby poverené výkonom fyzickou ochranou a pátraním
  P – pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania ale aj prevádzkovateľov

Za preukaz, ktorý bol stratený, odcudzený, poškodený alebo ktorý obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti, vydá ministerstvo duplikát preukazu. Ministerstvo vydá duplikát preukazu na základe žiadosti a po preukázaní dôvodov na jeho vydanie. Duplikát preukazu stráca platnosť dňom, ktorým sa mala skončiť platnosť preukazu, za ktorý sa duplikát vydáva

Fyzickú ochranu alebo pátranie môže vykonávať len osoba, ktorá

 

 • dosiahla vek 19 rokov

 • je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu

 • je bezúhonná

 • je spoľahlivá

 • je zdravotne spôsobilá

 • je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti


Fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo nesmie vykonávať osoba, ktorá vzhľadom na chorobu alebo ovplyvnenie po požití liekov alebo iných látok znižujúcich jej schopnosť konať, alebo z iných podobných príčin neposkytuje záruku, že bude riadne plniť všetky svoje povinnosti a počínať si tak, aby neohrozila okolie.

 
 
 
SECURUM logo
bottom of page