top of page
  • Obrázek autoraSECURUM

Kam ísť študovať ?

#komplexnéslužbyvoblastiochrany #zabezpečenieobjektovpripojenímnaPCO


Študenti Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku sú v študijnom odbore ochrana osôb a majetku (bezpečnostné služby) pripravovaní pre výkon povolaní v bezpečnostných zložkách (neštátne – súkromné bezpečnostné služby, obecná polícia, štátne – Policajný zbor SR, vojenská polícia, ZVJS).


Absolventi našej školy spĺňajú všeobecné, ale aj odborné kritéria na prijatie a službu v týchto zložkách. Avšak uplatnia sa aj po vysokých školách, ktoré s bezpečnostným zložkami priamo nesúvisia. Kam kroky našich absolventov smerujú najčastejšie, čo sa týka vysokých škôl a univerzít ?


Tu je ich zoznam aj s webovou stránkou, aby ste sa o škole dozvedeli, čo najviac :


Akadémia ozbrojených síl Gen. M.R.Štefánika

www.aos.sk/


Katedra bezpečnosti a obrany

Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia


Akadémia policajného zboru – Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

www.akademiapz.sk/informacie-k-prijimaciemu-konaniu-new


Akadémia policajného zboru – Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

www.akademiapz.sk/informacie-k-prijimaciemu-konaniu-new


Ekonomická univerzita Bratislava – Obchodná fakulta

www.of.euba.sk/


Paneurópska vysoká škola Bratislava – Psychológia

www.paneurouni.com/fakulta-psychologie/


Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – Fakulta Ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

www.www.szu.sk/index.php?id=534


Technická univerzita vo Zvolene – Fakulta Drevárska – Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

www.kpo.tuzvo.sk/


Technická univerzita vo Zvolene – Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

www.fevt.tuzvo.sk/sk/fakulta-environmentalnej-vyrobnej-techniky


Trnavská univerzita – Právnická fakulta

www.iuridica.truni.sk/


Univerzita Komenského Fakulta Pedagogická – Sociálna práca

www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/


Univerzita Komenského Fakulta Pedagogická – špeciálna pedagogika

www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-specialnej-pedagogiky/


Univerzita Komeského Bratislava – Filozofická fakulta – Filozofia

www.phil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/


Univerzita Komeského Bratislava – Filozofická fakulta – Psychológia

www.fphil.uniba.sk/katedra-psychologie/


Univerzita Komeského Bratislava – Filozofická fakulta – Sociológia

www.fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/


Univerzita Komeského Bratislava – FTVŠ Bratislava – kondičné trénerstvo

www.www.fsport.uniba.sk/


Univerzita Komeského Bratislava – Právnická fakulta – Právo

www.flaw.uniba.sk/


Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta – šport a rekreácia

www.pf.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/moznosti-vysokoskolskeho-studia/21-studium/prijimacie-konanie/379-sport-a-rekreacia


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta

https://www.prf.umb.sk


Univerzita SV. Cyrila a Metoda v Trnave – Fakulta Masmediálnej komunikácie

www.fmk.sk


Žilinská univerzita v Žiline – Fakulta bezpečnostného inžinierstva

http://fbi.uniza.sk/


študijné programy FBI:

bi.uniza.sk/index.php/uchadzaci/2012-04-10-13-29-18/studijne-programy-fbi

FBI Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

FBI Bezpečnostný manažment

FBI Ochrana osôb a majetku

FBI Záchranné služby Žilina


Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Panónska cesta 17, Bratislava

www.vsemvs.sk/Domov/utm_medium/profil/utm_campaign/azet-katalog?utm_source=azet.sk


Vysoká škola medzinárodných vzťahov Praha – Fakulta medzinárodných vzťahov a diplomacie

vsmvv.cz/mezinarodni-vztahy-diplomacie/


Žilinská univerzita v Žilina – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – Cestná doprava

www.fpedas.uniza.sk/sk/


Technická univerzita v Košiciach – Letecká fakulta – prevádzka lietadiel

www.lf.tuke.sk/


Zdroj: SESYS / Autor: Kamila Závodská

bottom of page