fbpx
Skip links

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

účelom týchto pravidiel je určiť podmienky poskytovania informácií a služieb prostredníctvom webového sídla securum.sk

1. Definície základných pojmov

  1.1. Portál je webové sídlo securum.sk, vrátane všetkých subdomén. Prevádzkovateľom uvedeného Portálu je obchodná spoločnosť SECURUM s.r.o. so sídlom Kpt. Nálepku 1597/41 924 01 Galanta, IČO: 51 961 113, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 43067/T.

    1.2. Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť SECURUM s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 1597/41 924 01 Galanta, IČO: 51 961 113, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 43067/T.


    1.3. Platforma je akákoľvek platforma nachádzajúca sa na Portáli, prostredníctvom ktorej Portál umožňuje Záujemcovi (špecifikovanému v bode 1.5. týchto Pravidiel) využívať ňou poskytované služby.


    1.4. Pravidlá sú tieto Pravidlá a podmienky využívania internetového portálu securum.sk.


    1.5. Záujemca je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje, resp. má záujem sa zaregistrovať na

Portáli v súlade s týmito Pravidlami.


    1.6. Autorský zákon je zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.


    1.7. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


    1.8. Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.


    1.9. Odkazované stránky sa pre účely týchto Pravidiel nazývajú externé odkazy, ktoré Záujemcovi dovolia opustiť tento Portál a prejsť na internetové stránky tretích osôb.


    1.10. Poskytovateľ je poskytovateľ služby prostredníctvom Portálu, alebo ktorejkoľvek jeho Platformy pre Záujemcu.


    1.11. Dielo je pre účely týchto Pravidiel dielo v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 Autorského zákona, teda najmä, nie však výlučne hudobné dielo, audiovizuálne dielo, kresba, náčrt, ilustrácia, fotografické dielo atď.

2. Úvodné ustanovenia

  2.1. Portál je databázou v zmysle ustanovenia § 72 a nasl. Autorského zákona. Akékoľvek nakladanie s autorskými právami sa riadi týmto Autorským zákonom. Autorské práva k informáciám a článkom náležia autorom a zhotoviteľovi databáze podľa Autorského zákona, teda Prevádzkovateľovi.


    2.2. Prevádzkovateľ pri publikovaní jednotlivých príspevkov vykonáva ich selekciu.


    2.3. Záujemca berie na vedomie, že :


        2.3.1. všetky autorské práva, vrátane softvérových licencií, patenty, úžitkové vzory, vynálezy, priemyselné vzory, dizajny, ochranné známky, know-how, resp. ďalšie práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Portálu patria výlučne Prevádzkovateľovi. Používaním Portálu Záujemca a/alebo Poskytovateľ nezískavajú akékoľvek práva vzťahujúce sa k Portálu.


        2.3.2. komplexný obsah zverejňovaný na Portáli bez ohľadu na autorstvo zverejnených informácií plní vždy len informačno – poradenskú funkciu.


        2.3.3. Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie v snahe dosiahnuť maximálnu použiteľnosť, správnosť a úplnosť obsahu na Portáli.


        2.3.4. Prevádzkovateľ neručí a nenesie zodpovednosť za to, či si prispievateľ Portálu, ktorý uverejňuje svoj text na Portáli, splnil všetky svoje záväzky špecifikované v bode 1.6. tohto článku Pravidiel.


        2.3.5. Prevádzkovateľ neručí za to, že služby poskytované prostredníctvom Portálu budú neprerušené, včasné, bezpečné a bez chýb.


        2.3.6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek náklady, straty, škody a pod. Záujemcu vyplývajúce z používania služieb Portálu.


        2.3.7. Externé odkazy, resp. Odkazované stránky sú mimo kontroly Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie, obsah, produkty, služby a pod. umiestnené na týchto stránkach a rovnako nezodpovedá za prípadné škody a ujmy na základe prístupu k týmto Odkazovým stránkam. Z uvedeného dôvodu, ak Záujemca použije Odkazované stránky, alebo sa spoľahne na obsah týchto Odkazovaných stránok, je to na jeho vlastné riziko.


        2.3.8. Prevádzkovateľ nezodpovedná za autorské práva, resp. vysporiadanie autorských práv k Dielam špecifikovaným v bode 1.11. týchto Pravidiel, ktoré sú umiestnené samotnými Záujemcami na Portáli.


    2.4. Záujemca svojou registráciu na Portáli záväzne potvrdzuje, že si tieto Pravidlá dôkladne prečítal a porozumel im.


    2.5. V prípade, ak Záujemca nesúhlasí s týmito Pravidlami, Prevádzkovateľ ho vyzýva k tomu, aby nevyužíval tento Portál.

3. Záväzky, vyhlásenia a garancie

  3.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že vykoná všetky potrebné opatrenia k tomu, aby zabezpečil neprerušenú prevádzku Portálu, tzn. že vykoná všetko potrebné k tomu, aby zabránil zlyhaniu hardvéru a softvéru potrebného k prevádzke Portálu. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať vylepšenia a/alebo úpravy produktov, rád a postupov, ktoré sú tu popísané.


    3.2. Záujemca sa zaregistrovaním na Portáli zaväzuje Prevádzkovateľovi, že :


        3.2.1. sa nebude vydávať za inú osobu alebo entitu.


        3.2.2. nebude na Portál vkladať vlastnú inzerciu, inzerciu tretej osoby, texty, ďalej prostredníctvom Portálu propagovať produkty, služby a pod.


        3.2.3. nebude sa pokúšať o neoprávnený prístup k iným počítačovým systémom prostredníctvom Portálu.


        3.2.4. nebude sa pokúšať prostredníctvom Portálu získavať osobné údaje ostatných Záujemcov, ďalej z Portálu sťahovať, písať, zobrazovať, publikovať, kopírovať, reprodukovať, upravovať, vytvárať odvodené diela a pod.


        3.2.5. nebude sa pokúšať obmedzovať, prerušovať, preťažovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať Portál.


        3.2.6. nebude Portál využívať v rozpore s účelom, na ktorý sa Portál obvykle používa.


        3.2.7. nebude požívať Portál v rozpore so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike, alebo dobrými mravmi.


        3.2.8. nebude sa pokúšať o dešifrovanie, menenie, alebo rušenie obsahu Portálu.


        3.2.9. nebude bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa publikovať, rozširovať alebo využívať údaje, obsah alebo materiály uvedené na Portáli.


        3.2.10. nebude na Portáli umiestňovať erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videá atď.)


        3.2.11. nebude na Portáli umiestňovať text, resp. iný materiál (obrázky, videá a pod.) nabádajúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie.


        3.2.12. nebude na Portáli umiestňovať text, resp. iný materiál, ktorý by akýmkoľvek spôsobom zasahoval do osobnostných práv tretích osôb.


        3.2.13. nebude na Portál umiestňovať akékoľvek Dielo chránené Autorským zákonom bez súhlasu jeho autora.


    3.3. V prípade, ak Záujemca poruší ktorýkoľvek záväzok špecifikovaný v bode 3.2. týchto Pravidiel, je Prevádzkovateľ oprávnený. Záujemcovi kedykoľvek zamedziť prístup na Portál a tiež si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek materiál, odkaz, komentár, alebo jeho časť, ktorý by bol v rozpore so záväzkom Záujemcu špecifikovaným v bode 3.2. týchto Pravidiel.


    3.4. Záujemca záväzne vyhlasuje, že v prípade, ak na Portál umiestni Dielo chránené Autorským zákonom, bude to buď jeho Dielo, alebo ho na Portál umiestni so súhlasom autora v súlade s Autorským zákonom.


    3.5. Záujemca ďalej záväzne vyhlasuje, že v prípade, ak na Portál umiestni svoje vlastné Dielo, udeľuje tým v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 Autorského zákona súhlas s umiestením Diela na Portáli, teda so sprístupnením dotknutého Diela verejnosti prostredníctvom Portálu, a to bezodplatne.


    3.6. Záujemca berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je aj bez uvedenia dôvodu oprávnený kedykoľvek odstrániť z Portálu akékoľvek Dielo umiestnené Záujemcom na Portáli.


    3.7. Záujemca berie na vedomie, že v prípade akéhokoľvek sporu vzniknutého v súvislosti s ním na Portáli umiestneným Dielom, je povinný ochrániť Prevádzkovateľa pred akýmikoľvek nárokmi tretích osôb a ďalej je povinný plne odškodniť Prevádzkovateľa za preukázateľné škody, straty a náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s takýmito oprávnenými nárokmi tretích osôb.

4. Registrácia Záujemcu

  4.1. Ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, Záujemca, je oprávnená sa zaregistrovať na Portáli. Záujemca je povinný elektronicky na Portáli pravdivo vyplniť všetky osobné údaje a zároveň odkliknúť, ako elektronický prejav súhlasu, nasledovné vyhlásenia :


        4.1.1. Záujemca si dôkladne prečítal Pravidlá a oboznámil sa s nimi.


        4.1.2. Záujemca súhlasí s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.


        4.1.3. Záujemca berie na vedomie, že poskytuje svoje osobné údaje na spracovanie Prevádzkovateľovi v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, teda za účelom plnenia zmluvy, resp. za účelom predzmluvných vzťahov so Záujemcom.


    4.2. Po splnení všetkých podmienok špecifikovaných v bode 4.1. týchto Pravidiel prebehne registrácia Záujemcu a Záujemca je oprávnený využívať všetky služby Portálu, ktoré mu Portál umožní.

5. Ochrana osobných údajov

  5.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o Záujemcovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a okrem poskytnutia týchto údajov za účelom uzavretia zmlúv s treťou stranou na základe súhlasu Záujemcu, ich nebude poskytovať tretím osobám.


    5.2. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať minimálne právne požiadavky na ochranu akýchkoľvek údajov v prípade, ak sú alebo boli takéto údaje na Portáli zverejnené.


    5.3. Prevádzkovateľ ubezpečuje Záujemcu, že poskytnuté osobné údaje chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami získania osobných údajov. Na tento účel Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.


    5.4. Záujemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že ním poskytnuté osobné údaje môžu napomôcť k zlepšeniu obsahu Portálu a môžu byť tiež využité na kontakt so Záujemcom a/alebo k zasielaniu informácií, o ktorých predpokladáme, že by mohli Záujemcu zaujímať a byť pre neho užitočné.


    5.5. Doba zhromažďovania a spracúvania informácií v rozsahu uvedenom v týchto Pravidlách sa zhoduje s dobou využívania služieb poskytovaných Portálom.


    5.6. Záujemca berie na vedomie, že zaregistrovaním sa na Portáli bol, ako dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e) bod 2 Zákona o ochrane osobných údajov poučený o dobrovoľnosti poskytnutia svojich osobných údajov a v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e) bod 7 poučený o svojich právach uvedených v ustanovení § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Záujemca, ako dotknutá osoba má v zmysle citovaného ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať :


        5.6.1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme.


        5.6.2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie.


        5.6.3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie odpis svojich osobných údajov.


        5.6.4. opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.


        5.6.5. likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

6. Práva Portálu a jeho ochrana

  6.1. Ktorákoľvek osoba získavajúca údaje na Portáli zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do Portálu, prípadne za škodu spôsobenú nevhodným využívaním Portálu. V týchto prípadoch táto osoba získavajúca údaje na Portáli zodpovedá aj za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk.


    6.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zníženie kvality alebo výpadky služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu spôsobené treťou stranou a tiež nezodpovedá za služby sprístupnené na Portáli, ktoré poskytujú tretie strany.


    6.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru vyššej moci, ako napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú akýmkoľvek prerušením služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu, znížením kvality týchto služieb v dôsledku poveternostných vplyvov.


    6.4. Záujemca a Poskytovateľ záväzne vyhlasujú (ďalej len ako „Vyhlasujúce strany“), že v súvislosti s používaním Portálu budú postupovať v súlade s týmito Pravidlami a teda tak, aby akejkoľvek tretej osobe a ani Prevádzkovateľovi nespôsobili škodu. V prípade, ak ktorákoľvek z Vyhlasujúcich strán spôsobí škodu Prevádzkovateľovi (ďalej pre účely tohto bodu Pravidiel len ako „Porušujúca strana“), týmto v zmysle ust. § 725 a nasl. Obchodného zákonníka (Porušujúca strana) dáva Prevádzkovateľovi sľub odškodnenia a sľubuje Prevádzkovateľovi, že mu nahradí  všetku škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s konaním týkajúcim sa vzniku tejto škody. Porušujúca strana sľubuje Prevádzkovateľovi, že mu nahradí najmä, nie však výlučne :


    – akúkoľvek sumu, ktorú bude Prevádzkovateľ povinný zaplatiť oprávnenej strane v dôsledku konania Porušujúcej strany v súvislosťou so vznikom škody.


    – náklady na právne zastúpenie v súvislosti s prípadným sporom o škodu medzi Prevádzkovateľom a oprávnenou stranou.


Porušujúca strana sa zaväzuje, že uhradí všetky nároky vyplývajúce zo sľubu odškodnenia uvedeného v tomto bode Pravidiel najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Prevádzkovateľa. Ak Porušujúca strana nezaplatí nároky vyplývajúce zo sľubu odškodnenia riadne a včas, zaväzuje sa zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.


    6.5. Záujemca berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený priebežne monitorovať a kontrolovať diskusie, odkazy, komentáre a iné informácie uverejňované na tomto Portáli, pokiaľ nie je uvedené inak.


    6.6. Záujemca berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá, resp. sa nezaručuje za nasledovné :


        6.6.1. dodržiavanie lehôt zo strany poskytovateľov služieb prostredníctvom Portálu uvedených v pravidlách jednotlivých Platforiem.


        6.6.2. nepretržitý prístup k Portálu v prípade, ak je toto znemožnenie prístupu spôsobené okolnosťou, ktorá je mimo vplyvu Prevádzkovateľa. Dôvody znemožnenia prístupu na Portál budú zverejnené na titulnej strane Portálu.


        6.6.3. akékoľvek škody spôsobení vírusmi z dôvodu sťahovania akýchkoľvek textov, obrázkov a iných materiálov z Portálu.


        6.6.4. akékoľvek priame, nepriame, následné škody spôsobené používaním Portálu, nemožnosťou používania Portálu, informáciami poskytnutými prostredníctvom Portálu  a pod.


    6.7. Záujemca berie na vedomie, že ak sa v lehote 12 mesiacov po registrácii neprihlási do svojho účtu v rámci portálu securum.sk vrátane všetkých subdomén, Prevádzkovateľ si po uplynutí uvedenej lehoty vyhradzuje právo zrušiť registráciu uvedeného účtu.

7. Pravidlá uverejňovania reklamy a sponzoring

  7.1. Zdrojom príjmov Portálu sú jasne zadefinované reklamné aktivity a obchodná spolupráca s komerčnými subjektmi realizovaná za úplatu.


    7.2. Prevádzkovateľ sa pri uverejňovaní a akomkoľvek šírení sponzorovaného obsahu a inzercie, ktorá slúži na propagáciu komerčných subjektov, ich tovaru a služieb riadi v maximálnej možnej miere „Etickým kódexom reklamnej praxe“ zadefinovaným Radou pre reklamu Slovenskej republiky.


    7.3. Akýkoľvek tematický obsah a inzercia uverejňovaná na Portáli, ktorá je realizovaná za úplatu a je výsledkom komerčnej spolupráce s inými obchodnými subjektmi, je na Portáli označovaná takým spôsobom, aby ju bolo možné jednoznačne odlíšiť od uverejňovaného odborného obsahu a iných originálnych príspevkov s nekomerčným zameraním a tematikou.

8. Inzercia tretích strán

  8.1. Na zobrazovanie reklamy Záujemcom o náš Portál využívame aj služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o návštevách Záujemcu na tomto Portáli a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamu o tovaroch a službách, ktoré zaujímajú Záujemcu.

9. Záverečné ustanovenia

  9.1. Komunikačným prostriedkom na Portáli je slovenský jazyk, iba ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak sa Záujemca a Poskytovateľ dohodnú na inom jazyku komunikácie, Prevádzkovateľ nie je takouto dohodou viazaný.


    9.2. Vzájomné vzťahy medzi všetkými osobami využívajúcimi Portál sa riadia týmito Pravidlami a ak ich Pravidlá výslovne neupravujú sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


    9.3. V prípade, ak Záujemca využíva služby niektorej z Platforiem umiestnených na Portáli, riadia sa vzťahy medzi dotknutými osobami pravidlami príslušnej Platformy a podporne sa použijú tieto Pravidlá. V prípade rozporu medzi znením týchto Pravidiel a znením pravidiel príslušnej Platformy, má prednosť znenie pravidiel príslušnej Platformy.


    9.4. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Pravidlá a aj pravidlá jednotlivých Platforiem.


    9.5. Všetky osoby využívajúce Portál berú na vedomie, že v prípade zmeny alebo doplnenia týchto Pravidiel Prevádzkovateľ oznámi takúto zmenu, a to minimálne jeden mesiac pred účinnosťou tejto zmeny alebo doplnenia, zverejnením nových Pravidiel na Portáli.


    9.6. Ak sa niektoré ustanovenie Pravidiel stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Pravidlách pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

 

Galanta dňa: 01.10.2023